គាំទ្រដោយ

សន្ទស្សន៍ពាណិជ្ជកម្ម
នៅក្នុងផ្នែកនេះប្រជាជននឹងអាចរកឃើញអាជីវកម្មនៅជិតផ្ទះរបស់ពួកគេ។

មនុស្សក៏នឹងអាចសរសេរការពិនិត្យអាជីវកម្មផងដែរ

នេះនឹងជួយលើកកម្ពស់គុណភាពអាជីវកម្មនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយ