គាំទ្រដោយ

រដ្ឋាភិបាល
ផ្នែកនេះគឺសម្រាប់ការមើលឃើញរដ្ឋាភិបាល

មនុស្ស:
- ទាញយកទម្រង់សាធារណៈនិងឯកសារ។
- ធ្វើតាមចលនានៅក្នុងរដ្ឋាភិបាល។
- រកមើលរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋាភិបាល។
- មើលមុខតំណែងនិងឈ្មោះរបស់មនុស្សនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាល
- មើលស្ថិតិនិងថវិកា