គាំទ្រដោយ

ការ​ថែទាំ​សុខភាព
នៅក្នុងផ្នែកនេះមនុស្សនឹងរកឃើញ

- បញ្ជីឈ្មោះមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជបណ្ឌិតនិងឱសថស្ថានដែលមានគុណភាព និងទុកការពិនិត្យ
- អាចពិពណ៌នារោគសញ្ញារបស់ពួកគេនិងទទួលបានចម្លើយ
- រកមើលនិងទទួលព័ត៌មានអំពីថ្នាំ
- នាពេលអនាគតយើងនឹងមាន "វេជ្ជបណ្ឌិតជជែក"