គាំទ្រដោយ

ការទូទាត់
នៅក្នុងផ្នែកនេះមនុស្សនឹងអាច។

- បង់អគ្គិសនីនិងទឹក
- ផ្ញើប្រាក់ទៅគ្នាទៅវិញទៅមក។