គាំទ្រដោយ
អំពី
DotKhmer គឺមិនត្រឹមតែជាបណ្តាញសង្គមទេ។
DotKhmer គឺជាស្ពានរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជន។ នោះមានន័យថា
DotKhmer ត្រូវតែធ្វើការរួមគ្នាជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីអាចផ្តល់សេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាល។អ្នកបង្កើត DotKhmer គឺ Peter Holmgren ។

គាត់ត្រូវបានអប់រំជាអ្នកចិត្តសាស្រ្ត ប៉ុន្តែក៏ជំនាញពិសេសនៅក្នុងអាជីវកម្ម

គាត់បានជួយគាំទ្រដល់បណ្តាប្រទេសទីបីនៅទូទាំងពិភពលោកតាមរបៀបផ្សេងៗគ្នា