គាំទ្រដោយ

ទិញ​លក់
នៅក្នុងផ្នែកនេះមនុស្សនឹងអាចទិញនិងលក់របស់របររបស់ពួកគេ។

DotKhmer នឹងយកថ្លៃបន្តិចបន្តួចសម្រាប់ប្រតិបត្តិការនីមួយៗ