ការអប់រំ
នៅក្នុងផ្នែកនេះមនុស្សអាចរៀនអំពីវិទ្យាសាស្រ្តនិងរបៀបធ្វើរឿង

វិទ្យាសាស្ត្រ: រូបវិទ្យា, ជីវវិទ្យា, គីមីវិទ្យា, បរិស្សានវិទ្យា, ភូមិវិទ្យា, ភូតគាម

ផ្សេងទៀត: គ្រួសារ, ផ្ទះ, កុមារ, ជាងឈើ, សិប្បកម្មជាដើម